Filter hier
Žánre
Platformy
  Zrušiť filter

Ochrana osobných údajov

Zásady a pravidlá spracovania a ochrany osobných údajov
Spoločnosť Blackwing s.r.o. dbá na dodržiavanie zásad spracovania a ochrany osobných údajov, ktoré nám poskytujete, v súlade s Nariadením GDPR Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov.

Kontaktné informácie:

Blackwing s.r.o.
Furdekova 1620/6,
851 03 Bratislava
info@blackwing.sk

IČO: 46160698
DIČ: 2023267246
IČ DPH: SK 2023267246

1. Aké osobné údaje spracovávame
 • Fakturačné údaje - meno a priezvisko, adresa trvalého bydliska
 • Údaje pre doručenie - meno a priezvisko príjemcu, adresa doručenia
 • Kontaktné údaje:
  • Telef ónne číslo - pre potreby komunikáciu so zákazníkom alebo doručenia tovaru kuriérskou službou.
  • Adresa elektronickej pošty (e-mail) - pre potreby zaslania potvrdenia objednávky a na ďalšiu komunikáciu so zákazníkom.
 • Údaje o Vašich objednávkach - pre potreby ich vybavenia a riešenia prípadných reklamácií.

Nutnosť poskytnutia osobných údajov
Prevádzkovateľ získava iba tie osobné údaje, ktoré sú nevyhnutné na splnenie záväzkov, ktoré od neho zákazník objednaním tovaru očakáva. Bez týchto údajov nebude možné spracovať prijatú objednávku. Z tohoto dôvodu je zákazník povinný vyplniť všetky požadované údaje pri realizovaní objednávky.

Neplnoletí
Nespracovávame osobné údaje ani neposkytujeme naše služby osobám mladším ako 16 rokov.V prípade, že ste mladší, budete na realizáciu našich služieb alebo akýchkoľvek iných právnych úkonov potrebovať súhlas rodiča alebo právneho zástupcu. 

2. Štatistické údaje prezeranosti stránok
Pri návšteve našich webových stránok štandardne ukladáme nasledujúce štatistické údaje:

 • anonymizovaná IP adresu (internetová protokolovacia adresa) prístupového počítača
 • webová stránka, z ktorej nás navštevujete (URL)
 • webové stránky, ktoré u nás navštívite
 • dátum a dobu trvania návštevy
 • typ prehliadača a jeho nastavenia
 • operačný systém

Minimalizácia údajov
Osobné údaje, ktoré od Vás získavame, sú primerané, relevantné a sú obmedzené na rozsah, ktorý je nevyhnutný vzhľadom na účely, na ktoré sa spracúvajú.

Správnosť a aktuálnosť údajov
Osobné údaje, ktoré od Vás získavame, sú podľa potreby na základe Vašich informácií aktualizované v súlade s Vašimi právami a budú vždy bezodkladne opravené alebo vymazané, pokiaľ sú tieto údaje nesprávne z hľadiska účelov, na ktoré sa spracúvajú.

3. Spôsob spracovania osobných údajov
S Vašimi osobnými údajmi, budeme nakladať zodpovedne a v súlade s platnou európskou legislatívou. Pre spracovanie osobných údajov používame automatizované prostriedky aj manuálne spracovanie. Všetky údaje sú uložené na zabezpečených serveroch uložených v Európskej únii. Údaje nie sú zverejňované, nie sú prenášané ani spracovávané mimo krajín EÚ a nie sú sprístupnené ani poskytované tretím stranám. 

Všetky údaje, ktoré zadáte do dotazníka sú prenášané zakódovane certifikátmi SSL (Secure Socket Layer). Jedná sa o uznávanú a veľmi rozšírenú techniku. Spracovanie dát prebieha najmä prostredníctvom výpočtovej techniky, čo nám umožňuje zaistiť potrebnú bezpečnosť, znížiť riziká neoprávnenej manipulácie, alebo zabrániť ich zničeniu, či strate. Osobné dáta sú chránené v maximálnej možnej miere pomocou moderných technológií, ktoré zodpovedajú stupňu technologického rozvoja, a miere rizika zneužitia.

Prístup k osobným údajom je vyhradený iba niekoľkým oprávneným a poučeným zamestnancom a sprostredkovateľom. Zaväzujeme sa, rovnako ako naši pracovníci, že budeme udržiavať technické a organizačné opatrenia, ktoré zamedzujú zneužitiu, poškodeniu, straty alebo zničeniu osobných údajov. Uisťujeme vás, že naši pracovníci, sú povinní zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch a o bezpečnostných opatreniach, ktorých zverejnenie by ohrozilo bezpečnosť vašich osobných údajov. 

Integrita a dôvernosť
Vaše osobné údaje sú spracúvané spôsobom, ktorý zaručuje ich primeranú bezpečnosť, vrátane ochrany pred neoprávneným alebo nezákonným spracúvaním a náhodnou stratou, zničením alebo poškodením, a to prostredníctvom prijatých primeraných technických a organizačných opatrení.

4. Doba spracovania osobných údajov
Vaše osobné údaje spracovávame počas doby platnosti zmluvy, alebo do doby kým neodvoláte svoj súhlas so spracovaním osobných údajov. Vaše osobné údaje, spracúvané z dôvodu objednávky tovaru alebo služby, budú uchovávané v našej spoločnosti 10 rokov od vystavenia faktúry v súlade so zákonom o dani z príjmov v znení neskorších predpisov.

Minimalizácia uchovávania
Vaše osobné údaje sú uchovávané vo forme, ktorá umožňuje Vašu identifikáciu, najviac dovtedy, kým je to potrebné na účely, na ktoré sa osobné údaje spracúvajú

5. S kým dáta zdieľame
Ak nám udelíte svoj súhlas, vaše údaje o správaní na webe prípadne vaše osobné údaje budeme zdieľať so spoločnosťami:
Heureka Shopping s.r.o, Karolinská 650/1, 186 00 Praha 8 – Karlín, Česká Republika
V prípade zásielok na adresu zdieľame vaše kontaktné údaje s kurierskými spoločnosťami:
Zásielkovňa s. r. o., so sídlom Kopčianska 3954/39, 851 01, Bratislava
Spracovanie a vystavovanie faktúr:
SUPAS spol. s.r.o., Rusovská cesta 3662/5, 851 01, Bratislava 5 - Petržalka

6. Pre aké účely osobné údaje spracovávame
Ak prejavíte záujem o naše produkty a služby, evidujeme vami poskytnuté osobné údaje v rozsahu uvedenom v bode 2 na  právnom základe Plnenie zmluvy a iba za účelom splnenia záväzkov poskytovaných služieb.

Obmedzenie účelu
Vaše osobné údaje získavame na konkrétne určené, výslovne uvedené a legitímne účely a nebudú sa ďalej spracúvať spôsobom, ktorý nie je zlučiteľný s týmito účelmi.

7. Vaše práva v zmysle ochrany osobných údajov
V súlade so spracovaním a ochranou osobných údajov máte tieto práva:

 • právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k Vaším osobným údajom
 • práva na opravu,
 • právo na vymazanie alebo obmedzenie spracúvania Vašich osobných údajov
 • máte právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov
 • právo na prenosnosť údajov
 • právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas so spracovaním osobných údajov
 • právo podať sťažnosť dozornému orgánu

Dotknutá osoba si môže uplatniť svoje práva vyplývajúce zo zákona NR SR č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, a to: e-mailom, písomne alebo osobne na adrese sídla spoločnosti.

Upozorňujeme vás, že vaše právo na zmazanie údajov môže byť obmedzené zákonnou povinnosťou uchovávania údajov, ktorú musíme rešpektovať. Okrem toho si podľa zákona Upozorňujeme vás, že vaše právo na zmazanie údajov môže byť obmedzené zákonnou povinnosťou uchovávania údajov, ktorú musíme rešpektovať. Okrem toho si podľa zákona môžu súdy, orgány činné v trestnom riadení alebo iné zákonom určené úrady potrebné informácie vyžiadať. Máte právo podať sťažnosť u dozorného orgánu, ktorým je Úrad pre ochranu osobných údajov.

8. Cookies
Táto webová stránka používa súbory cookies. Cookies sú textové súbory, ktoré sa stiahnu do koncového zariadenia pri návšteve webovej stránky. Umožňujú zaznamenávať informácie o každej návšteve stránky zákazníkom a o základnom nastavení jeho internetového prehliadača. Cookies ulahčujú prehľadávanie webu, nákupný proces a pomáhajú prispôsobiť našu ponuku potrebám zákazníkov. Súbory cookies využívame v súlade s príslušnými právnymi predpismi a etickými štandardami k ochrane vašich údajov, k bezpečnosti webu, k marketingovým aktivitám a k správnemu nastaveniu a koordináciu procesov. V každom internetovom prehliadači je možné si nastaviť ci upraviť používanie súborov cookies.

9. Zodpovednosť
Naša spoločnosť je zodpovedná za dodržiavanie týchto zásad spracovania a ochrany osobných údajov a je pripravená tento súlad preukázať kompetentným subjektom.

V Bratislave dňa 24.5.2018

Návrat hore

Používame cookies na zlepšenie tvojho zážitku.

Rozumiem